***Welcome to the Buddhist Center of Dallas, Dallas, TX, USA ***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์วัดพุทธดัลลัส เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ****

Main menu th-TH

mod_thai25clock

iCagenda - Calendar

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Any Westerners Looking to Learn About Buddhism
At Wat Dallas we have a Buddhist Discussion Group for Western Students in English Every Wednesday at 7:00 PM in the Main Building after Chanting and Meditation. If you are interested in Buddhism or are a practicing Buddhist.Please join us on for an open discussion on Dhamma. Please question everything and come with all your questions. If you are needing assistance in becoming a monk and wish to learn more please contact Jack Boling. Kent and Jack Boling will be leading the discussion on Buddhism. If you need personal instruction you can contact Jack Boling at 940-594-7794 or Kent at 214-690-7797

 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล "วันวิสาขบูชา"

ณ วัดพุทธดัลลัส เท็กซัส

วันอาทิตย์ที่  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๗

flbar14

 

visakha243

       buddhaพระพุทธศาสนามิได้ห้ามผู้ใดอ่านหรือศึกษาคำสอนของศาสนาอื่น แท้ที่จริงแล้ว พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้สาวกศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นแล้วนำมาเปรียบเทียบกับคำสอนของพระองค์

       พระพุทธองค์เคยตรัสว่า  ถ้ามีคำสอนที่มีเหตุมีผลในศาสนาอื่น สาวกของพระองค์ย่อมมีอิสระที่จะนับถือคำสอนเหล่านั้น (ไม่ว่าคำสอนนั้นจะเป็นของศาสนาใด) คำถามก็คือว่า "เสรีภาพอย่างนี้

อ่านเพิ่มเติม: เสรีภาพในพระพุทธศาสนา

buddha      ถ้าพูดถึงการจะให้อะไรนั้น   เราอาจจะมองไปถึงหลักที่สวดสรรเสริญกันว่า   ชี้ทางบรรเทาทุกข์   ชี้สุขเกษมศานต์  ชี้ทางพระนฤพาน  อันพ้นโศกวิโยคภัย     เพื่ออะไร

      เพื่อกำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง

     

อ่านเพิ่มเติม: พระพุทธศาสนาให้อะไรแก่ศาสนิกผู้ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ?

buddha       คำสอนของพระพุทธเจ้าถูกเผยแผ่มาเป็นเวลากว่า ๒,๐๐๐ กว่าปีแล้ว แต่ก็น่าเสียใจที่ว่า เรายังไม่เข้าใจคำสอนของพระองค์อย่างถูกต้อง เราได้กระทำความผิดบ่อยครั้ง เพราะความไม่เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง

       คำสอนของพระพุทธองค์มีผลต่อมวลมนุษย์ทั้งปวง ไม่ว่าเขาจะเชื่อในศาสนาหรือไม่ก็ตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่า&nbsp

อ่านเพิ่มเติม: คำสอนเพื่อมวลมนุษยชาติ

buddha    การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนนั้น เนื่องจากเราแบ่งพุทธศาสนิกชนออกไว้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือฝ่ายนักบวชและฝ่ายที่ครองเรือน หรือแแบ่งเป็นพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ซึ่งในปัจจุบันนี้ ภิกษุณีหมดไป ซึ่งก็หมายความว่า สามเณรีและนางสิกขมานาก็หมดไปด้วย พุทธบริษัทในปัจจุบันจึงมีภิกษุ สามเณร กับ อุบาสก อุบาสิกา หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติของบุคคลทั้ง ๒ ฝ่ายใหญ่ๆ นั้น จึงแตกต่างกันไปตามสมควรแก่ฐานะ แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ก็จะพบว่า  พุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติให้มั่นคงอยู่ใน

อ่านเพิ่มเติม: ศาสนิกในพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติอย่างไร ?

buddha      พระพุทธศาสนาได้เน้นให้บุคคลตระหนักว่า ไม่มีอะไรที่เราจะรักยิ่งไปกว่าตน ถ้าคนรู้ว่าตนเป็นที่รักของตนแล้ว ควรพิจารณาตนด้วยตน ตรวจสอบตนด้วยตน ตัดสินตนด้วยตน การกระทำอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตน ให้บุคลลรีบเร่งกระทำสิ่งนั้น เนื่องจากการดำรงชีวิตของคนแต่ละคน เป็นการดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสนทางอารมณ์ สังคม ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง หลักใจในการครองชีวิตที่สำคัญ คือ

      

อ่านเพิ่มเติม: พระพุทธศาสนาให้หลักในการครองตนอย่างไร ?

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

flbar14

makhabuchaday

วันมาฆบูชา

          วันมาฆบูชา (ภาษาบาลี มาฆปูชา) (ภาษาอังกฤษ Magha Puja) เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท มาจากคำว่า มาฆปูรณมีบูชา หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะของอินเดีย และจะตรงกับวับวันเพ็ญเดือน ๓ ตามจันทรคติของไทย จะตกอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถ้าปีใดมีอธิกามาสคือมี ๘ สองคน จะเลือนไปทำในวันเพ็ญเดือน ๓ หนหลัง(เพ็ญเดือน ๔)

อ่านเพิ่มเติม: วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา