***Welcome to the Buddhist Center of Dallas, Dallas, TX, USA ***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์วัดพุทธดัลลัส เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ****

Main menu th-TH

mod_thai25clock

iCagenda - Calendar

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Any Westerners Looking to Learn About Buddhism
At Wat Dallas we have a Buddhist Discussion Group for Western Students in English Every Wednesday at 7:00 PM in the Main Building after Chanting and Meditation. If you are interested in Buddhism or are a practicing Buddhist.Please join us on for an open discussion on Dhamma. Please question everything and come with all your questions. If you are needing assistance in becoming a monk and wish to learn more please contact Jack Boling. Kent and Jack Boling will be leading the discussion on Buddhism. If you need personal instruction you can contact Jack Boling at 940-594-7794 or Kent at 214-690-7797

buddha       คำสอนของพระพุทธเจ้าถูกเผยแผ่มาเป็นเวลากว่า ๒,๐๐๐ กว่าปีแล้ว แต่ก็น่าเสียใจที่ว่า เรายังไม่เข้าใจคำสอนของพระองค์อย่างถูกต้อง เราได้กระทำความผิดบ่อยครั้ง เพราะความไม่เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง

       คำสอนของพระพุทธองค์มีผลต่อมวลมนุษย์ทั้งปวง ไม่ว่าเขาจะเชื่อในศาสนาหรือไม่ก็ตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่า  เป็นคำสอนเพื่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง

       แม้ว่า พระพุทธองค์ซึ่งเปรียบเหมือนบุปผชาติของมวลมนุษย์ ไม่ได้ทรงพระชมน์อยู่ในโลกนี้ แต่กระนั้น กลิ่นอันหอมหวานแห่งคำสอนของพระองค์ได้ส่งกลิ่นขจรขจายไปไกลแสนไกล

      ระหว่าง ๒๕ ศตวรรษล่วงมาแล้ว นับตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้นในโลก ความเปลี่ยนแปลงมากมายได้เกิดขึ้นในโลก อาณาจักรน้อยใหญ่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ประชาชาติต่างๆ รุ่งเรืองและล่มสลาย ชาวโลกได้ลืมเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วอย่างสิ้นเชิง แต่พระนามของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่ ไม่ถูกลืม (เหมือนอย่างเหตุการณ์ทั้งหลาย)

        พระพุทธองค์ทรงแนะนำคำสอนของพระองค์ให้แก่ชาวโลก ก็เพื่อว่า สังคมที่มีวัฒนธรรม และอารยธรรมจะสามารถอยู่ด้วยความสงบสุข

       ปัญหาที่ยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวง เราสามารถเข้าใจได้ หากเราพยายามเรียนและทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์

       พระพุทธองค์ได้ชื่อว่า เป็นผู้พิชิต (ชนะ) อันยิ่งใหญ่ที่โลกได้พบเห็น เพราะพระองค์ทรงพิชิตโลกด้วยอาวุธ คือ ความรัก ความเมตตา และสัจจะ

       คำสอนของพระองค์ส่องทางแห่งความรัก ความเมตตา และความสุข ให้แก่มวลมนุษยชาติ คำสอนของพระพุทธองค์จึงได้ชื่อว่า "คำสอนเพื่อมวลมนุษยชาติ" (The Message for all)

 

      ที่มา :-  พระพุทธศาสนา : ศาสนาแห่งปัญญา  โดย ธรรมรักขิต