***Welcome to the Buddhist Center of Dallas, Dallas, TX, USA ***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์วัดพุทธดัลลัส เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ****

Main menu th-TH

mod_thai25clock

iCagenda - Calendar

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Any Westerners Looking to Learn About Buddhism
At Wat Dallas we have a Buddhist Discussion Group for Western Students in English Every Wednesday at 7:00 PM in the Main Building after Chanting and Meditation. If you are interested in Buddhism or are a practicing Buddhist.Please join us on for an open discussion on Dhamma. Please question everything and come with all your questions. If you are needing assistance in becoming a monk and wish to learn more please contact Jack Boling. Kent and Jack Boling will be leading the discussion on Buddhism. If you need personal instruction you can contact Jack Boling at 940-594-7794 or Kent at 214-690-7797

buddha      ถ้าพูดถึงการจะให้อะไรนั้น   เราอาจจะมองไปถึงหลักที่สวดสรรเสริญกันว่า   ชี้ทางบรรเทาทุกข์   ชี้สุขเกษมศานต์  ชี้ทางพระนฤพาน  อันพ้นโศกวิโยคภัย     เพื่ออะไร

      เพื่อกำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง

      สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ หรืออาจจะมองไปในแนวที่เราสวดสรรเสริญพระธรรมกันว่า

      ธรรมะคือคุณากร  ส่วนชอบสาทร

      ดุจดวงประทีปชัชวาล แห่งองค์พระศาสดาจารย์

      ผลประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือ

       ส่องสัตว์สันดาน  สว่างกระจ่างใจมล

      เพราะฉะนั้น  ธรรมะก็เป็นเครื่องชี้ช่องทางชีวิต เป็นการบอกให้ได้ทั้ง ๒ อย่าง คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ เพื่อบุคคลผู้ศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกื้อกูลแก่ฐานะอาชีพ ภารกิจการงานต่างๆ ของตนเป็นต้น และได้รับผลคือความสุขในชั้นนั้นๆ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้จากพระศาสนาไว้ถึง ๓ ระดับ คือ ประโยชน์ในชีวิตปัจจุบันในโอกาสต่อๆไป

      ปัญหาที่ควรทำความเข้าใจในเบื้องต้น  คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาให้แก่ศาสนิกนั้น เป็นการให้ในขอบข่ายของพระพุทธศาสนา นั่นคือการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล อำนวยความสุขแก่มหาชน และเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลก ด้วยการแนะนำสั่งสอน เพราะศาสนาแปลว่า "คำสั่งสอน" สิ่งที่พระพุทธศาสนาให้จึงเป็นการให้คำสั่งสอนอันเป็นหลักในการดำรงชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ความสุขแก่บุคคล ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ตลอดถึงโลกอันเป็นส่วนรวม ซึ่งท่านสรุปรวมเป็นประโยชน์ ๓ ระดับ ที่คนผู้ต้องการประโยชน์จากพระพุทธศาสนา จะต้องศึกษาแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ ตามที่ท่านแสดงไว้ด้วย

      "การรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในปรากฏการณ์ของธรรมชาติ รู้โทษของความชั่วทั้งหลายแล้วพยายามบรรเทา ระงับ ดับ ละ กำหนดเป้าหมายที่จะเดินไปให้ถึงในขึ้นใดขึ้นหนึ่ง ลงมือประพฤติปฏิบัติตามหลักการและวิธีการ เพื่อบรรลุประโยชน์นั้นๆ ตามที่ทรงแสดงไว้"

 

      ที่มา :- พระพุทธศาสนาให้อะไร  พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ)  วัดบวรนิเวศวิหาร