คณะสงฆ์วัดพุทธดัลลัส ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๙

 flbar14

phratep

พระเทพสารสุธี

สังกัดเดิม: วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อุปสมบท: ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓ พรรษา

วิทยฐานะ: น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, ศน.บ.

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส ปฏิบัติศาสนกิจ: ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕
phrawachira2

พระครูพิพิธธรรมกิจ

สังกัดเดิม: วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อุปสมบท: ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

วิทยฐานะ: น.ธ.เอก ตำแหน่ง : กรรมการบริหารวัดพุทธดัลลัส

ปฏิบัติศาสนกิจ: ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
phanom1

พระราชกิตติวิมล

สังกัดเดิม: วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

อุปสมบท: ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

วิทยฐานะ: น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, ศน.บ.

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก คณะกรรมการบริหารวัดพุทธดัลลัส,ประธานคณะกรรมการบริหารและ ครูใหญ่ ร.ร.พระพุทธศาสนาวัดพุทธดัลลัส

ปฏิบัติศาสนกิจ: ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
 phrathavorn

พระถาวร ฐานกโร

สังกัดเดิม: วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

อุปสมบท: ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕

วิทยฐานะ: น.ธ.ตรี, ม.ศ.๓ ปฏิบัติศาสนกิจ:

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
 phranakboon

พระนักบุญ สุริยปญฺโญ

สังกัดเดิม: วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุึดรธานี

อุปสมบท: ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ วิทยฐานะ: น.ธ. เอก,ป.๖

ปฏิบัติศาสนกิจ: ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
 phrasompong

พระสมปอง  ขนฺติพโล

สังกัดเดิม: วัดป่าโนนลาน ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อุปสมบท: ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ วิทยฐานะ: น.ธ. เอก, ปริญญาโท

ปฏิบัติศาสนกิจ: ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

monk2